Bóng ném - Liga Pro - Chơi 12 phút
Shemyakin Onze (PSG) Esports
Tundra (TES) Esports