Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Manchester United (Dm1trena) Esports
Porto (Rus 1995 lan) Esports