Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Bỉ (Người điều tra) Esports
Pháp (Rus 1995 lan) Esports