Bóng ném - Liga Pro - Chơi 12 phút
Tundra (TES) Esports
Shemyakin Onze (PSG) Esports