Bóng ném - FIFA 20 Cyber Europa League - Chơi 10 phút
KAA Gent (Gernaut) Esports
Celtic (phê bình) Esports