Liên đoàn bang Nam Úc 1
Sư tử Sturt
Playford City Yêu nước