Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Ý (Genad) Esports
Brazil (Olle) Esports