Bóng ném - Trận chiến - Chơi 8 phút
Esports (Dm1trena)
Brazil (Vorticmon) Esports